Trygghetslarm

Stöd vid upphandling av moderna trygghetslarmsystem

Vi hjälper offentliga- och privata vårdgivare med att upphandla moderna och säkra trygghetslarmssystem anpassade efter verksamhetens behov och förutsättningar. Ett viktigt första steg är att få en tydlig bild över nuvarande trygghetslarms funktionalitet, integrationer, servicenivåer och kostnader. Därefter kan en plan tas fram för hur kommunen eller den privata vårdgivaren kan upphandla och implementera ett modernt och säkert trygghetslarmsystem.

Vanliga frågeställningar

 • Vilka trygghetslarm finns idag och vilka är leverantörerna?
 • Hur länge gäller nuvarande avtal och vad kostar våra trygghetslarm idag?
 • Vilka interna och externa krav måste uppfyllas?
 • Hur ser ansvar och rutiner ut för underhåll och uppföljning av larmincidenter?
 • Hur väljer vi rätt leverantör utifrån våra förutsättningar?
 • Vad måste vi tänka på när det gäller lagen om offentlig upphandling (LOU)?

Aktiviteter

Nulägesanalys
 • Kartläggning av befintliga trygghetslarmsystem.
 • Analys av funktionalitet och integrationer med andra system.
 • Översyn av befintliga service- och supportavtal.
 • Framtagning av rapport som beskriver nuläget och förslag på nästa steg.
Kravfångst och målbild
 • Intervjuer med representanter för verksamheten och IT för att identifiera behov och krav för området.
 • Workshop med verksamheten och IT för att definiera inriktning och målbild för upphandling.
Upphandling
 • Framtagande av kravspecifikation (ska-, bör-, redogörkrav) för området
 • Framtagning av prisbilaga samt utvärderingsmodell enligt LoU
 • Utvärdering och analys av inkomna anbud
 • Framtagning av beslutsunderlag till styrgrupp
 • Stöd vid avtalstecknande med vald leverantör

Leveranssätt

 • Projektkoordinering
 • Nuläges- och behovsanalys i PPT-format
 • Kravspecifikation med ska- och börkrav samt prisbilaga i Excel-format
 • Utvärderingsmodell med kriterier och viktning i Excel-format
 • Beslutsunderlag till styrgrupp i PPT-format

Se våra referensprojekt.

Referensprojekt