ROI är så mycket mer än bara pengar…

ROI är så mycket mer än bara pengar…

Traditionellt beräknas payoff på en IT-investering i termer av kronor och ören. UClarity anser att begreppet bör breddas. Tänk payoff även för miljön och det globala klimatet när vi pratar IT-investeringar i t ex samarbetsverktyg.

Bengt Dahlstedt

Bengt Dahlstedt, rådgivare inom strategi och upphandling hos UClarity

Grön IT har funnits länge som begrepp. I det inbegrips effektivare energikonsumtion i t ex datahallar, skrivare och bildskärmar som drar mindre el. Bra så! Här har vi kommit en bit på väg. Dagens servrar är till största delen virtualiserade och de tunna led-bildskärmarna drar en bråkdel av energin som de gamla katodskärmarna gjorde.

Men har vi ändrat vårt beteende – agerar vi som användare och konsumenter av IT på ett mer miljösmart sätt? Har vi tagit till oss ny teknik för att undvika kostsamma resor? Sådana som belastar både människor och miljö…

Släpp loss potentialen och kraften i moderna kommunikationsverktyg. Tänk miljösmart kommunikation. När ett företag eller organisation inför integrerade samtals- mötes och meddelandetjänster finns möjligheter att även bidra till en bättre miljö.

Praktiska tips för att arbeta med hållbarhetsfrågor kan vara:

  • Ange ett år som basvärde och beräkna den miljöpåverkan som dagens resande genererar, kvantifiera antalet bil- flyg och tågresor.
  • Det finns mätvärden att kalkylera med, som att en långdistansflygning ger ett koldioxidutsläpp om drygt 1 ton per person och resa. Ett bilresa Göteborg – Stockholm genererar ett utsläpp av 81 kg CO2/passagerare.
  • Sätt upp mätbara mål för ett förändrat beteende, där man istället använder modern IT för kommunikation och samarbete, använder begrepp och tillvägagångssätt som Resfria möten.
  • Ta även hänsyn till och räkna på den tidsvinst som uppstår. Tid som direkt går att mäta i form av effektivitetsökning för ett företag eller myndighet.

Vi påvisade för en stor internationell kund genom att möjliggöra för en femtedel av personalen att kunna distansarbeta hemifrån en dag var fjortonde dag, minskade utsläppen av koldioxid med 19 000 ton per år. Ett enda digitalt videomöte som ersatte en slopad flygresa Stockholm – London för en person sparade 260 kg koldioxid.

Hållbarhetsrapport SEB

Ett gott exempel på en bra hållbarhetsrapport, enligt Bengt Dahlstedt

Högre krav ställs på redovisning av företagens arbete med miljöfrågor. Nyligen lade regeringen fram ett förslag till en ny lag om obligatoriskt rapporteringskrav av hållbarhetsfrågor för företag med mer än 250 anställda.

Många företag, myndigheter och organisationer är redan igång med den här typen av redovisningar. Vi framhåller gärna SEB som ett gott exempel på en mycket bra framtagen hållbarhetsrapport.

Hur kan ett förändrat kommunikationsbeteende åstadkomma miljövinster i er organisation? Går det att sänka er miljöpåverkan med 10 eller 50 procent? Detta går att beräkna, kvantifiera och sätta som parametrar när man beräknar vinster av en investering i t ex en UC-plattform. Ta med det i kalkylen nästa gång.

Bengt Dahlstedt
Rådgivare, UClarity